د اسلامي فقهي پېژندنه   (11)
څانګه:   د اسلامي فقهي پېژندنه       ليکوال:   جامعة الفاروق       خپروونکى:   admin       نېټه:   January 9, 2017
څانګه:   د اسلامي فقهي پېژندنه       ليکوال:   جامعة الفاروق       خپروونکى:   admin       نېټه:   November 19, 2016
څانګه:   د اسلامي فقهي پېژندنه       ليکوال:   مدرسة الفاروق       خپروونکى:   admin       نېټه:   April 9, 2016
څانګه:   د اسلامي فقهي پېژندنه       ليکوال:   مدرسة الفاروق       خپروونکى:   admin       نېټه:   March 22, 2016
څانګه:   د اسلامي فقهي پېژندنه       ليکوال:   مدرسة الفاروق       خپروونکى:   admin       نېټه:   January 27, 2016
څانګه:   د اسلامي فقهي پېژندنه       ليکوال:   مدرسة الفاروق       خپروونکى:   admin       نېټه:   October 27, 2015
څانګه:   د اسلامي فقهي پېژندنه       ليکوال:   مدرسة الفاروق       خپروونکى:   admin       نېټه:   August 31, 2015
څانګه:   د اسلامي فقهي پېژندنه       ليکوال:   مدرسة الفاروق       خپروونکى:   admin       نېټه:   August 11, 2015
څانګه:   د اسلامي فقهي پېژندنه       ليکوال:   مدرسة الفاروق       خپروونکى:   admin       نېټه:   July 30, 2015
څانګه:   د اسلامي فقهي پېژندنه       ليکوال:   مدرسة الفاروق       خپروونکى:   admin       نېټه:   July 7, 2015
څانګه:   د اسلامي فقهي پېژندنه       ليکوال:   مدرسة الفاروق       خپروونکى:   admin       نېټه:   June 29, 2015
|       کورپاڼه       |       عکسونه       |       پوسټرونه       |       ارشيف       |       اړيکه       |