پښتو کتابونه   (4)
څانګه:   پښتو کتابونه       ليکوال:   مدرسة الفاروق       خپروونکى:   admin       نېټه:   August 20, 2015
څانګه:   پښتو کتابونه       ليکوال:   مدرسة الفاروق       خپروونکى:   admin       نېټه:   July 16, 2015
څانګه:   پښتو کتابونه       ليکوال:   مدرسة الفاروق       خپروونکى:   admin       نېټه:   September 17, 2014
څانګه:   پښتو کتابونه       ليکوال:   مدرسة الفاروق       خپروونکى:   admin       نېټه:   September 9, 2014
|       کورپاڼه       |       عکسونه       |       پوسټرونه       |       ارشيف       |       اړيکه       |