کورپاڼه پوښتنه اړيکه نقشه
ټولې فتواوې
د ورک سوي خاوند ښځه بله نکاح کولای سي؟

څانګه: کتاب المفقود
ليکوال: مدرسة الفاروق
نېټه: August 19, 2015