کورپاڼه پوښتنه اړيکه نقشه
ټولې فتواوې
آیاپلار دبالغي انجلۍپه نکاح ورکولوحق لري

څانګه: کتاب النکاح
ليکوال: مدرسة الفاروق
نېټه: May 13, 2015