کورپاڼه پوښتنه اړيکه نقشه
ټولې فتواوې
په مرض الموت کي پر زامنو د جایداد خرڅول

څانګه: کتاب البیوع
ليکوال: مدرسة الفاروق
نېټه: March 31, 2015