کورپاڼه پوښتنه اړيکه نقشه
ټولې فتواوې
د قتل خطاء حکم او د دیت اندازه

څانګه: کتاب الحدود،الجنايات،الديات
ليکوال: مدرسة الفاروق
نېټه: January 11, 2015