کورپاڼه پوښتنه اړيکه نقشه
ټولې فتواوې
د نکاح څخه وروسته پر شیدو رودلو شاهدي

څانګه: کتاب الرضاع
ليکوال: مدرسة الفاروق
نېټه: December 7, 2014