کورپاڼه پوښتنه اړيکه نقشه
ټولې فتواوې
د قرارداد د فسخي وروسته د مزدورۍ غوښتل

څانګه: کتاب الاجارة
ليکوال: مدرسة الفاروق
نېټه: November 18, 2014