کورپاڼه پوښتنه اړيکه نقشه
ټولې فتواوې
دمتولي د مرګ څخه وروسته د وقف د تصرف حکم

 

څانګه: کتاب الوقف
ليکوال: مدرسة الفاروق
نېټه: November 15, 2014