کورپاڼه پوښتنه اړيکه نقشه
ټولې فتواوې
ایا د جمعې لمونځ په لوی کلي کي جواز لري؟

څانګه: کتاب الصلاة
ليکوال: مدرسة الفاروق
نېټه: October 29, 2014