کورپاڼه پوښتنه اړيکه نقشه
ټولې فتواوې
ایاپه دعوی کي یوشاهداوخط ثبوت کېدلای سي؟

څانګه: کتاب الدعوی والصلح
ليکوال: مدرسة الفاروق
نېټه: October 21, 2014