کورپاڼه پوښتنه اړيکه نقشه
ټولې فتواوې
د عکس او تلوېزیون استعمال او د هغوی حرمت

څانګه: کتاب الحضر والاباحة
ليکوال: مدرسة الفاروق
نېټه: September 28, 2014