کورپاڼه پوښتنه اړيکه نقشه
ټولې فتواوې
مریضي کي روژه نه نیول او په حرام مال حج؟

څانګه: کتاب الصوم
ليکوال: مدرسة الفاروق
نېټه: September 21, 2014