کورپاڼه پوښتنه اړيکه نقشه
ټولې فتواوې
ایا په شریک مال کي تصرف جائز دی؟

څانګه: کتاب الحقوق والشرب
ليکوال: مدرسة الفاروق
نېټه: September 17, 2014