کورپاڼه پوښتنه اړيکه نقشه
ټولې فتواوې
د نکاح څخه وروسته د شیدو ورکولو شاهدي؟

څانګه: کتاب الرضاع
ليکوال: مدرسة الفاروق
نېټه: September 17, 2014