کورپاڼه پوښتنه اړيکه نقشه
ټولې فتواوې
په میراث کي په یو څه مال سره راضي کېدل

څانګه: کتاب الوصية والفرائض
ليکوال: مدرسة الفاروق
نېټه: September 17, 2014