کورپاڼه پوښتنه اړيکه نقشه
ټولې فتواوې
د ځمکي د وقف طریقه او شرطونه څه دي؟

 

څانګه: کتاب الوقف
ليکوال: مدرسة الفاروق
نېټه: September 13, 2014