کورپاڼه پوښتنه اړيکه نقشه
ټولې فتواوې
ایا په (زه به ستا زوی یم)کلمې طلاق راځي؟

 

څانګه: کتاب الطلاق والعدة
ليکوال: مدرسة الفاروق
نېټه: September 9, 2014