کورپاڼه پوښتنه اړيکه نقشه
ټولې فتواوې
ایا په میراث کي حرام مال وېشل کېدای سي؟

څانګه: کتاب البیوع
ليکوال: مدرسة الفاروق
نېټه: September 9, 2014