کورپاڼه پوښتنه اړيکه نقشه
ټولې فتواوې
د ښاروالۍ په ساختماني کارونو کي کار کول

څانګه: کتاب الحقوق والشرب
ليکوال: مدرسة الفاروق
نېټه: September 7, 2014