کورپاڼه پوښتنه اړيکه نقشه
ټولې فتواوې
د شریعت له نظره پر حواله باندي کمېشن

څانګه: کتاب الاجارة
ليکوال: مدرسة الفاروق
نېټه: September 2, 2014