کورپاڼه پوښتنه اړيکه نقشه
ټولې فتواوې
ايا د صحابه کرامو فلم کتل روا دى

څانګه: کتاب الحضر والاباحة
ليکوال: مدرسة الفاروق
نېټه: August 31, 2014