کورپاڼه پوښتنه اړيکه نقشه
ټولې فتواوې
په سودا کي د عیب ضمانت نه کول

څانګه: کتاب البیوع
ليکوال: مدرسة الفاروق
نېټه: July 24, 2014