کورپاڼه پوښتنه اړيکه نقشه
ټولې فتواوې
په مسجد کي د محراب موقعیت ؟

څانګه: کتاب الصلاة
ليکوال: مدرسة الفاروق
نېټه: April 27, 2014