کورپاڼه پوښتنه اړيکه نقشه
ټولې فتواوې
د اولیاء الله د تصرف شرعي حیثیت څه دی؟

څانګه: کتاب الایمان والعقائد
ليکوال: مدرسة الفاروق
نېټه: April 21, 2014