کورپاڼه پوښتنه اړيکه نقشه
ټولې فتواوې
  • پوښتنه بايد څنګه وکړئ

۱: په پورتني عنواناتو کي د پوښتني په عنوان باندي کليک وکړي.

۲: ټولي خانې بايد په صحيح توګه ډکي کړل سي.

۳: خپل بريښنالک دوه ځلي په صحيح ډول سره وليکئ.

۴: د مسئلي صورت په ښه ډول واضح کړئ.

۵: د مسئلې د ليږلو بعد ځيني مسائل د تحقيق وړوي تر(۱۵) ورځو پوري انتظار کول پکار دي.